Reklamačné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Edita Debnárová – Dekor Eda (ďalej aj „predávajúci“) a koncovým zákazníkom (ďalej aj „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

II. Povinnosti kupujúceho

Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby:
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu/poštového doručovateľa a najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru škodu nahlásiť telefonicky na čísle +421907260796.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca/poštový doručovateľ. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný:

 • oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného zariadenia / zariadení
 • oboznámiť sa so záručnými podmienkami zariadenia vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť

III. Záručná doba a záručné podmienky

Edita Debnárová – Dekor Eda odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so záručnými podmienkami zariadenia, za poškodenie či zničenie zariadenia, za stratu akýchkoľvek údajov alebo programov prevádzkovaných kupujúcim.


Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Ak nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.

Edita Debnárová – Dekor Eda zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§619 ods. 1OZ) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§620 OZ). V prípade podnikateľských subjektov, ktoré nenakupujú výrobky alebo služby ako „koncový užívateľ), ale za účelom vykonávania ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, sa môže táto doba líšiť v závislosti od konkrétnych záručných podmienok daného výrobcu.

Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Záručná doba na použitie veci je 12 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • zariadenia s porušenou plombou alebo obalom
 • zariadenia, ktoré kupujúci svojvoľne demontoval, či vymieňal ich komponenty
 • poruchy spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou kupujúcim
 • poruchy spôsobené násilným zaobchádzaním
 • poruchy spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia
 • poruchy spôsobené použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s výrobkom
 • poruchy spôsobené zanedbaním bežnej údržby
 • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie
 • poruchy spôsobené používaním zariadenia iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bolo zariadenie určené a dimenzované, poruchy spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním
 • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko
 • poruchy spôsobené poškodením z vyššej moci, nehodou, požiarom, vodou, atmosférickým výbojom,    prepätím v sieti, zemetrasením a pod.
 • poruchy spôsobené prepravou, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok zo strany  kupujúceho
 • bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať

Miesto na uplatnenie reklamácie je adresa predávajúceho:
Edita Debnárová - DekorEda
Jesenského 4
903 01 Senec 
 
Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene zariadenia, záručná doba začne plynúť od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom reklamačný protokol.

IV. Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 • Dôkladne sa oboznámte so záručnými a servisnými podmienkami výrobku, ktoré boli súčasťou jeho balenia.
 • Postupujte v súlade s týmito podmienkami.
 • Pošlite e-mail na adresu predávajúceho, kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis chyby.
 • DekorEda vám do 24 hodín (v pracovné dni) zašle informácie o ďalšom postupe.
 • Na základe zaslaných informácií pošlite tovar na určenú adresu spolu s potrebnými dokladmi:
   • popis chyby zariadenia, výrobku
   • doklad o nákupe, kópiu faktúry
   • zariadenie zabalené podľa možnosti v originálnom balení s príslušenstvom

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný späť na adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane kupujúci v zákonnej 30 dňovej lehote, má kupujúci automaticky možnosť sa dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172-3 
fax č.: 02/ 58272 170 

 

Doplnkové informácie

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti.
Viac informácií Ok