Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia  zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Ak spotrebiteľ tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov, nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

Tovar zasielajte späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený, vrátane príslušenstva (záručný list, návod na použitie...). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar v prípadoch, kedy vrátený tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do procesu jeho uvedenia do pôvodného stavu.

Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný: 

 1. Vyplnený formulár o vrátení tovaru (Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy)

 2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópiu 

Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte iba na našu adresu:
Edita Debnárová - DekorEda
Jesenského 4
903 01 Senec 

Uvedené doklady musia byť priložené k tovaru.

Viac informácií o odstúpení od zmluvy nájdete v našich obchodných podmienkach v bode č. 10.

 

Príloha – Formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 • Komu: Edita Debnárová – Dekor Eda, Jesenského 4, 903 01 Senec, IČO: 41 467 469, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutie tejto služby*:
  ..................................................................................................................
 • Dátum objednania/dátum prijatia*:
  ..................................................................................................................
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
  ..................................................................................................................
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
  ..................................................................................................................
 • Bankový účet:
  ..................................................................................................................
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):
  ..................................................................................................................
 • Dátum:
  ....................................

*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

Additional information

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok